کشف یک حمام مربوط به دوران زندیه در شهرستان سنندج


کاوشگران یک حمام مربوط به دوران زندیه را در شهرستان سنندج کشف کردند.

 ویدیوهای پیشنهادی