پادکست بازاریابی شماره ۴ : آیا بازاریابی سنتی جای خود را به بازاریابی دیجیتال داده است ؟


در این پادکست بازاریابی به این سوال پاسخ می دهیم که : آیا بازاریابی سنتی جای خود را به بازاریابی دیجیتال داده است ؟

 ویدیوهای پیشنهادی