شرط انتقال سرمایه و معافیت مالیاتی


با این 2 شرطانتقال مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه مجاز است و مشمول مالیات نمی شود. ‌ منبع: دوره ی صفر تا صد مالیات

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها