اعتبار رسید تسویه حساب پرسنل


به نظر شما رسید تسویه حسابی که به عنوان مدیر مجموعه و یا کارفرما از پرسنل دریافت می کنید مبنی بر اینکه پرسنل شما کلیه حق و حقوق قانونی خودش رو دریافت کرده ارزش قانونی داره؟

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها