خیابان ۲۰۴ | حادثه منا


در این ویدئو حادثه کشتار منا در سال ۹۴ در عربستان سعودی بررسی می شود.

 ویدیوهای پیشنهادی