ورود سامانه طوفانزا به منطقه و کشور


با توجه به نقشه های هواشناسی گذر یک موج طوفانزا را از روز چهارشنبه تا شنبه مورخ 5 آبان 1397 در سطح منطقه خواهیم داشت.

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها